Skjema ang. bekymringer/klager

- Skjema angående bekymringer/klager, jmf. § 27 i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skole . - Rutine på mottak og håndtering av klager vedrørende forhold som kan ha negativ innvirkning på barnets fysiske og psykiske helse. - Ivaretakelse av opplysnings- og opplysningsplikt vedrørende forhold som kan ha negativ innvirkning på barnets helse.

Under disse linkene ligger skjema for bruk ved bekymringer/klager.
Informasjon om hvordan barnehagen skal legge til rette for å ha en god praksis som sikrer bekymringer og klager fra foresatte blir mottatt, registrert og håndtert på en slik måte at rettighetene ivaretas.
Barnehagen skal også holde foresatte, barn og tilsynsmyndighet orientert og sikre disse informasjon om forhold ved barnehagen som kan ha negativ innvirkning på helsen. 

Skjema ang. bekymringer/klager

 

Informasjon om mottak og håndtering av bekymringer/klager

 

Ivaretakelse av opplysninger og informasjonsplikt