Samarbeidsutvalget

Personalet ønsker et nært samarbeid med barnas foreldre, og forelderen er den viktigste samarbeidspartneren vi har. Gjennom den daglige samtalen, foreldresamtaler, foreldremøter og foreldrekaffe prøver vi å knytte barnets to verdener sammen. Det er foreldrene som er eksperter på sine barn og som vet hva som bør vektlegges i arbeidet med barnet. Vi forventer at foreldrene gir tilbakemelding på det tilbudet deres barn får i barnehagen, og eventuelt kommer med forslag til ting som kan gjøres/endres.

Samarbeidsutvalget består av en foreldrerepresentant fra hver avdeling, og en representant fra de ansatte fra hver avdeling.

Valg av SU representanter velges på foreldremøte på våren.
SU skal fastsette og godkjenne årsplanen, og være kontaktorgan mellom barnehagen og barnas hjem.Samt å arrangere ulike aktiviteter som f.eks 17. mai og sommeravslutning i det kommende barnehageåret hvis det er ønskelig.