HMS

Grunnlaget for god helse legges i tidlige barneår. Derfor er miljøet i barnehagen viktig.
Vi har fokus på helse, miljø og sikkerhet, og har mange rutiner i forhold til dette.

Vi har eget interkontroll system Mentor, som det arbeides kontinuerlig med.

 

 

Helserettet miljøvern i barnehagen