Handlingsplan for inkluderende barnehagemiljø

Handlingsplanen skal sikre at alle barnehager i Namsos arbeider systematisk med å forebygge, avdekke og håndtere mobbing og annen krenkende atferd, jf. intensjonene i §§ 41, 42 og 43 i Lov om barnehager. Barn i barnehagene i Namsos skal ikke bli utsatt for krenkelser som for eksempel mobbing, utestenging, trakassering, diskriminering og vold. Handlingsplanen skal gi kunnskap om ulike former for krenkelse og sette fokus på forebyggende arbeid i barnehagen.

Planen skal bidra til at krenkelser avdekkes og sikre at barnehagen har rutiner for håndtering av mobbing og andre krenkelser. Plikten til å sette inn tiltak varer inntil barnet har et trygt og godt psykososialt barnehagemiljø. Det innebærer at barnehagens plikt løper så lenge barnet opplever at barnehagemiljøet ikke er trygt og godt.

 

Handlingsplan for inkluderende barnehagemiljø