Mulig økt foreldrebetaling fra 01.01.16

Stortinget har i sitt forslag til statsbudsjett foreslått økning på makspris for foreldrebetaling. Ny makspris foreslås satt til 2655,- fra 01.01.16

Namsos kommune fremmer forslag om at kommunen følger makspris som vedtatt i statsbudsjettet.
Saken behandles i kommunstyret 10.12.15

Under forutsetning av at forslagene blir vedtatt i stortinget og kommunestyret økes makspris for helplass til 2655,-pr. måned med virkning fra 01.01.16

Reduserte plasser vil få tilsvarende økning.

Dette gjelder også for Gullvika Naturbarnehage da vi følger kommunale satser.